River Oaks, Houston

CHOPPED SALADE

$16

avocado, tomato, smoked bacon, blue cheese auvergne, onion,
dijon vinaigrette

GF