Legacy West, Plano

Potato Latkes with Smoked Salmon