Legacy West, Plano

Trefethen "Estate Merlot", Napa Valley